De algemene voorwaarden van Diëtist Anna

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen de diëtist en haar cliënt inzake behandeling.

2. Verhindering

Indien de cliënt verhinderd is om op de afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn, dient hij/zij de diëtist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd, kunnen in rekening worden gebracht. Afzegging dient niet via e-mail maar persoonlijk of via de telefoon, eventueel ingesproken op het antwoordapparaat te worden gedaan. In het weekend volstaat een WhatsApp of Sms-bericht.

3. Tarieven

Diëtetiek is opgenomen in de basisverzekering, voor 3 klokuren per kalenderjaar. In sommige gevallen zijn extra uren diëtetiek opgenomen in een aanvullende polis. Diëtist Anna hanteert de tarieven voor diëtetiek zoals is afgesproken met de zorgverzekeraars. Voor huisbezoeken bestaat daarnaast een uittoeslag, ongeacht reisafstand en reistijd.

4. Beëindigen behandeling

De cliënt kan te allen tijde de overeenkomst beëindigen, mits de diëtist 24 uur voor een gemaakte afspraak hiervan op de hoogte is gesteld. De diëtist kan de overeenkomst beëindigen indien de advisering naar verwachting van diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtist stelt de cliënt tijdig op de hoogte wanneer de diëtist een dergelijke situatie voorziet.

5. Betaling en declaraties

In vervolg op het genoemde in artikel 3, zal de diëtist indien mogelijk de kosten declareren bij de zorgverzekeraar. Indien dit niet mogelijk is, ontvangt de cliënt een factuur. In dat geval is de cliënt zelf betaling verschuldigd, met een betalingstermijn van 14 dagen.

6. Uitblijven van betaling

Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn, is de cliënt in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang de cliënt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij de cliënt. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

7. Incasso

De diëtist is in het hierboven onder artikel 4 en 5 vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daar mee te belasten. In het algemeen zal eerst een herinnering gestuurd worden. Bij een 2e betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met € 5,00 administratiekosten, bij een 3e betalingsherinnering met € 10,00.

8. Verschuldigdheid

Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, ter zake de juistheid van hetgeen de cliënt verschuldigd is, zijn de administratieve gegevens van de diëtist bindend.

9. Aansprakelijkheid

Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de opvolging door de cliënt van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de diëtist.

10. Klachten

Diëtist Anna doet er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht je als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dit te bespreken met de diëtist zelf of contact op te nemen met Diëtist Anna.

Als dat geen oplossing biedt, kun je een klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici, via de website, www.klachtenloketparamedici.nl. Het klachtenloket is ook telefonisch bereikbaar: 030 310 09 29 (maandag en vrijdag tussen 9:00 en 12:30 uur) of per e-mail info@klachtenloketparamedici.nl

11. Contactgegevens

Voor vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze algemene voorwaarden kun je contact opnemen via de contactpagina.